Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

1.1· Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatkezelő: "az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

1.2· Alkalmazott jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól (Grt.)
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

1.3· ADATKEZELŐ

​Az adatkezelő neve: Tóth Mónika
Az adatkezelő székhelye: 7020 Dunaföldvár, Major köz 4.

Nyilvántartási száma: 56211856

Adószáma: 76947977-1-37

Telefonszám: +36 30 260 65 82

e-mail: eclegyonmagad@gmail.com

honlap: www.ec-legyonmagad.hu

2. Adatkezelés

2.1. Oldalunkon az alábbi adatok kezelése történik:

 • Név
 • Lakcím, 
 • E-mail cím
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

2.2. A kezelt adatokra vonatkozó információk

Az ec-légyönmagad.hu weboldalon a következő okokból kérünk személyes adatokat:
- szolgáltatás megrendelése esetén,
- hírlevél feliratkozáskor. 

Szolgáltatás megrendelése esetén:
Az adatokat kizárólag a megrendelés lebonyolításához, számlázáshoz használjuk. Igyekszünk szigorúan a szükséges adatokat elkérni (név, cím, e- mail cím), A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, számlákat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig tároljuk. 

Hírlevél feliratkozáskor:
Ebben az esetben a hírlevél küldéshez legszükségesebb adatokat kérjük el (név, e-mail cím), amelyeket kizárólag az nyújtott szolgáltatások, aktuális kedvezmények tájékoztatására használunk. Más részére át nem adjuk, és más listánkra sem irányítjuk át. Az adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk. A listákról bármikor leiratkozhatsz. A leiratkozók törlődnek az adatbázisból. Hírlevél küldésben partnerünk a Listamester.

2.3. Sütik (cookie)

Weboldalunk sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek "tartós" vagy "munkamenet" sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az Önről általunk tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. Weboldalunkon munkamenet sütiket és tartós sütiket is használunk.

Az általunk a weboldalunkon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:

a weboldalunkon a Google Analytics és az Adwords szoftverek segítségével a számítógép felismerése, amikor egy felhasználó meglátogatja a weboldalt, a felhasználók nyomon követése, miközben navigálnak a weboldalon, a weboldal használhatóságának javítása, a weboldal használatának elemzése, a csalások megakadályozása és a weboldal biztonságának javítása, a weboldal testreszabása minden egyes felhasználó számára.

A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása. Ha letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalunkon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az Ön számára.

3.Személyes adatok védelme

3.1. Az Ön személyes adatainak biztonsága

 • Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatai elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.
 • Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
 • Minden, az Ön által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken tároljuk.
 • A weboldalunkon keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védjük.
 • Ön tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

3.2. A személyes adatok közzététele

A személyes adatait közzétehetjük:

 • olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;
 • a folyamatban lévő vagy jövőbeni bírósági eljárásokkal kapcsolatban;
 • a törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (többek között: a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatás mások számára);
 • bármely olyan személy számára, akinek az esetében ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz fordulhat a személyes információ közzététele érdekében, amennyiben ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság valószínűleg elrendelné az említett személyes információ közzétételét.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt esetek kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

3.3. Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

4. Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

5. Az Ön jogai

Felszólíthat minket arra, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amely nálunk elérhető Önről. Bármikor felszólíthat bennünket arra, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A gyakorlatban Ön általában előzőleg kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait felhasználhatjuk marketing célokra, vagy pedig lehetőséget biztosítunk az Ön számára azt illetően, hogy visszautasíthassa a személyes adatai marketing célokra történő felhasználását.

6. Harmadik felek weboldalai

Weboldalunk hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Nem áll módunkban a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vagyunk felelősek.Ide írhatsz...